•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Táto dokumentácia preukazuje súlad s územným plánom resp. všeobecne záväznými regulatívmi, a súlad s prípadnými podmienkami určenými stavebným úradom. Z hľadiska investície je to významný krok, pretože vydaním územného rozhodnutia sa už výrazne zmenšuje priestor na väčšie zmeny projektu.

Je preto dôležité dbať na dôsledné spracovanie projektu už v tejto fáze, aj keď paradoxne práve tu sa mnohí investori snažia šetriť na úkor kvality. Dôslednou prípravou sa predchádza vzniku nečakaných problémov v neskorších fázach projektu a pri samotnej realizácii stavby.

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Obsah:

• Textová časť s údajmi o stavbe (sprievodná správa)
• Koordinačná situácia stavby M1:500
• Výkresová časť M1:100 (pôdorysy, rezy a pohľady)
• Doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov


• Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Cena:

Pri rodinných domoch je možné spojiť dokumentáciu pre územné rozhodnutie s projektom pre stavebné povolenie, čo je tzv. jednostupňový projekt. Môže byť vypracovaný už aj v podrobnosti realizačného projektu. Ceny viď záložka projekt pre stavebné povolenie.

Ak máte záujem o vypracovanie dokumentácie ako samostatnej časti, tak cena dokumentácie pre územné rozhodnutie na rodinný dom je 20 €/m2 predpokladanej úžitkovej plochy, minimálne však 2000,- Eur.
Podrobný obsah a náležitosti dokumentácie pre územné rozhodnutie predpisuje vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., §3. Nájdete ju tu.

Uvedené sú orientačné ceny služieb. Podľa presnej špecifikácie stavby poskytujeme klientom presnú cenovú ponuku alebo individuálne zľavy, informujte sa preto ohľadom cenovej ponuky na mieru. Pre iné druhy stavieb je cena stanovená dohodou, na základe rozsahu a požiadaviek klienta.