•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Inžinierska činnosť

Táto služba zahŕňa zastupovanie investora v komunikácii s úradmi, správcami inžinierskych sietí, zaistenie potrebných dokladov, povolení a potrebných stanovísk orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.

• Inžinierska činnosť zahŕňa prípravu a realizáciu týchto úkonov:

• Územnoplánovacia informácia obce / mesta
• Predbežné, resp. záväzné stanovisko obce / mesta
• Stanovisko magistrátu k umiestneniu stavby
• Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí
• Územné rozhodnutie
• Stavebné povolenie
• Zmena stavby pred dokončením
• Kolaudácia stavby


Hlavnou výhodou pre klienta je úspora času a profesionálne zastúpenie. Cena a rozsah výkonu inžnierskej činnosti sa stanovuje po dohode s investorom.