•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Optimalizácia projektu

Predmetom optimalizácie je posúdenie projektu a návrh opatrení s cieľom zvýšiť efektivitu investorom vynaložených prostriedkov, t.j. zníženie nákladov stavby, efektívnejšie využitie plôch, odhalenie prípadných chýb v projektovej dokumentácii, atď...

Službu poskytujeme investorom ako nezávislý audit a posúdenie projektov v záujme ich optimalizácie, zvýšenia kvality, a eliminácie prípadných sekundárnych motivácií projekčných firiem.

• Projektový audit / optimalizácia obsahuje tieto základné časti:

• Východiskové podklady
• Stanovenie predmetu posudku a jeho cieľov
• Posúdenie jednotlivých častí projektu
• Celkové zhodnotenie projektu
• Návrh riešení a optimalizácie projektu


Presný rozsah optimalizácie závisí od požiadaviek klienta. Posúdenie každej časti projektu vykonáva odborník v danej oblasti a výsledkom optimalizácie je celkové zhodnotenie projektu s návrhom riešení pre jeho optimalizáciu. To sa významne odrazí na efektivite celého projektu a úspore nákladov stavby.