•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Projekt pre stavebné povolenie

Táto dokumentácia zohľadňuje podmienky určené stavebným úradom v územnom konaní a obsahuje podrobnejší popis stavby ako dokumentácia pre územné rozhodnutie. Nadväzuje na predchádzajúce stupne projektu a poskytuje priestor na upresnenie a výber optimálneho stavebno-technického riešenia.

• Projekt pre stavebné povolenie - Obsah:

• Sprievodná a súhrnná technická správa
• Koordinačná situácia stavby M1:250
• Výkresová dokumentácia jednotlivých častí stavby M1:50
• Projekt organizácie výstavby
• Dokumentácia jednotlivých profesií
• Celkové náklady stavby
• Doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov


• Projekt pre stavebné povolenie - Cena:
(jednostupňový projekt vrátane dokumentácie pre územné rozhodnutie)

Cena projektu pre stavebné povolenie na rodinný dom je 30 €/m2 predpokladanej úžitkovej plochy, minimálne však 3000,- Eur.
Uvedené sú orientačné ceny služieb. Podľa presnej špecifikácie stavby poskytujeme klientom presnú cenovú ponuku alebo individuálne zľavy, informujte sa preto ohľadom cenovej ponuky na mieru. Pre iné druhy stavieb je cena stanovená dohodou, podľa rozsahu a požiadaviek klienta.

Medzi štandardné profesie patrí statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, protipožiarna ochrana a tepelno-technické posúdenie. V prípade potreby je možné dohodnúť aj ďalšie profesie.

Podrobný obsah a náležitosti dokumentácie pre stavebné povolenie predpisuje vyhláška MŽP SR č.453/2000 Z.z., §8 a §9. Nájdete ju tu.

Pri rodinných domoch sa väčšinou robí iba jednostupňový projekt, čo je vlastne dokumentácia pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie v jednom. Môže byť vypracovaný už aj v podrobnosti realizačného projektu.