•   info@struktura.sk   •   0903 685 236   •

Realizačný projekt

Kvalitný realizačný projekt obsahuje podrobne rozpracované všetky časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy výmer a podrobný rozpočet stavby, čo významne znižuje priestor na nesprávnu realizáciu a na fakturáciu nejednoznačných prác navyše dodávateľom stavby.

• Realizačný projekt - Obsah:

• Sprievodná a súhrnná technická správa
• Koordinačná situácia stavby M1:250
• Výkresová dokumentácia jednotlivých častí stavby M1:50
• Stavebné detaily M1:10
• Projekt organizácie výstavby
• Dokumentácia jednotlivých profesií
• Výkaz výmer (množstvá materiálov, výrobkov a prác)


• Realizačný projekt - Cena:

Cena realizačného projektu na rodinný dom je 50 €/m2 predpokladanej úžitkovej plochy, minimálne však 5000,- Eur.
Uvedené sú orientačné ceny služieb. Podľa presnej špecifikácie stavby poskytujeme klientom presnú cenovú ponuku alebo individuálne zľavy, informujte sa preto ohľadom cenovej ponuky na mieru. Pre iné druhy stavieb je cena stanovená dohodou, podľa rozsahu a požiadaviek klienta.

Medzi štandardné profesie patrí statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, protipožiarna ochrana a tepelno-technické posúdenie. V prípade potreby je možné dohodnúť aj ďalšie profesie. Obsah projektu je v podstate rovnaký ako v stavebnom povolení, len je podrobne rozpracovaný do detailov s výkazmi výmer.

Ak nie sú požadované všetky časti realizačnej dokumentácie, je možné upraviť po dohode s klientom rozsah jej spracovania. Projekt pre stavebné povolenie môže byť vypracovaný už aj v podrobnosti realizačného projektu.